Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: info@undurkhaan.mn
background

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ гэдэг нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний явцад хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг урьдчилан тодорхойлж, түүнийг бууруулах, арилгах, арга хэмжээг тодорхойлох буюутөлөвлөж буй төсөл хөтөлбөрийн байгаль орчинд учруулж болзошгүй болон сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ ба түүнийг нөхөн сэргээх цогц үйл ажиллагаа юм.

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ (БОННҮ)-ний тайлан боловсруулах үйл ажиллагаа нь дараах үе шаттай хэрэгжинэ.