Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: [email protected]
background

Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн төлөв байдлын судалгаа

Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн төлөв байдлын судалгааны аливаа төслийн үйл ажиллагааг эхлэхээс өмнө байгаль орчны одоогийн төлөв байдлыг тодорхойлох, тухайн нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцлийг тодорхойлоход оршино.

Байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдлын судалгаагаар байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг болох уур амьсгал, агаарын чанар, хөрсөн бүрхэвч, түүний элэгдэл, эвдрэл, бохирдлын түвшин, гадаргын болон газрын доорх усны нөөц, чанар, ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг, археологи, түүх соёлын дурсгал зэргийг тодорхойлно. Байгаль орчны төлөв байдлын судалгаагаар тодорхойлогдсон үр дүн нь төслийн цаашдын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай суурь мэдээлэл болох ба байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэргийг боловсруулахад ашиглагдах болно.